FiraTàrrega. Teatre al carrer

Política de transparència

FiraTàrrega és la marca comercial de l'Ens Públic Empresarial Local Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega que té funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d'interès públic en benefici del conjunt de la ciutadania.

En un context democràtic i de dret, ens obliguem a reportar a la ciutadania els processos de FiraTàrrega, d'acord amb el principi de responsabilitat davant la gestió de recursos públics que s'han posat al nostre abast. La transparència i el dret d'accés a la informació pública són eines determinants del control social de l'Administració en benefici d'una major qualitat democràtica.

Per aquesta raó, en aquesta secció hi trobeu informació específica sobre els òrgans de govern i l'estructura organitzativa de FiraTàrrega, contractes i convenis amb tercers i els pressupostos aprovats pel Consell d'Administració de FiraTàrrega. Amb tot, aquesta secció vol ser també un canal obert a la ciutadania per tal de donar resposta i complementar les informacions que no apareguin aquí.

..........................................................................................................................................................................................

CONVOCATÒRIA NOVA DIRECCIÓ ARTÍSTICA FIRATÀRREGA 2024-2028

BORSES DE TREBALL 2023

Borsa de personal auxiliar de suport de FiraTàrrega

Borsa de personal al servei de l'Oficina Tècnica de FiraTàrrega

MERCAT DE PARADISTES 2023

..........................................................................................................................................................................................

PREUS PRIVATS

..........................................................................................................................................................................................

  • 1. Organigrama i Estatuts

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega és una empresa pública local, el Consell d'Administració de la qual està integrat per quatre administracions públiques: Ajuntament de Tàrrega (l'alcalde o alcaldessa del qual n'ostenta la presidència); Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura; Diputació de Lleida - Institut d'Estudis Ilerdencs; i Ministerio de Cultura - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música.

Ja en l'àmbit tècnic, l'equip de FiraTàrrega està format per un total de 9 persones contractades durant tot l'any i organitzades en cinc àrees:

a) Direcció executiva: liderada pel director executiu (responsable últim de l'equip tècnic) i conformada per la cap d'administració, la cap de recursos externs i l'adjunta de la cap d'administració.

b) Àrea artística: liderada pel director artístic i conformada per la tècnica de programació.

c) Àrea de professionals: liderada pel cap de l'àrea de professionals.

d) Àrea de comunicació: liderada pel cap de comunicació.

e) Àrea tècnica: liderada pel cap tècnic.

A mesura que s'acosta l'esdeveniment, l'equip de FiraTàrrega creix exponencialment per donar resposta a les necessitats organitzatives. Així, amb dades de 2014, a més de l'equip estable van incorporar-se entre agost i setembre: 56 persones contractades directament i/o autònoms; 46 voluntaris; 9 estudiants en pràctiques, a més de les 125 persones d'empreses externes que treballen indirectament per FiraTàrrega.

Estatuts de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

  • 2. Pressupost

Pressupost de l'exercici 2020, aprovat el 12/05/2020

Pressupost de l'exercici 2019, aprovat el 05/11/2018

  • 3. Contractes plurianuals. Actualment la Fira té signats contractes plurianuals amb les empreses següents:

- Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A.. Arrendament de cabines de WC portàtils i urinaris (anys 2014, 2015, 2016 i 2017)

- Penny Wise, S.L.. Servei de muntatge, manteniment i desmuntatge de les infraestructures de la Fira així com del servei de personal auxiliar d'organització (anys 2014, 2015, 2016 i 2017)

Un cop finalitzats aquests contractes es procedirà a la corresponent convocatòria de concurs públic.

  • 4. Relació de proveïdors

Contractes menors exercici 2020 (fins al 3r Trim.)

Contractes menors exercici 2019

Contractes menors exercici 2018

• Llistat d'empreses proveïdores de l'exercici 2017

Llistat d'empreses proveïdores de l'exercici 2016

  • 5. Satisfacció

• Enquesta de satisfacció. Públic, professionals i artistes 2019

Enquesta de satisfacció. Públic, professionals i artistes 2018

  • 6. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega és el titular i el responsable del tractament de les dades personals que poden ser recollides en diversos formularis d'aquest web, que seran tractades d'acord amb allò que disposen el Reglament UE 2016/679 de 27/04/2016 de Tractament de Dades Personals (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Finalitat Les dades que faciliti l'usuari s'utilitzaran amb la finalitat específica que es detalla en cada formulari i sempre en relació amb la difusió de les activitats organitzades directament per la Fira de Teatre. Durada Les dades es conservaran mentre s'organitzin aquestes activitats i l'usuari no manifesti el desig de cancel·lar-ne la subscripció. Comunicació No es comunicaran a terceres parts, llevat d'obligació legal. Perfils El titular, previ consentiment de l'usuari, pot aplicar tècniques d'anàlisi de perfils per oferir continguts que siguin del seu interès. Drets L'usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i pot accedir, demanar la portabilitat o la supressió de les dades, així com limitar-ne o bé oposar-se al seu tractament mitjançant una comunicació a info(ELIMINAR)@firatarrega.comDades del titular Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega · NIF V25203530 · Av. de Joset Trepat i Galceran, s/n · 25300 Tàrrega · info(ELIMINAR)@firatarrega.com Autoritat de control Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

  • 7. Més informació

Si desitgeu obtenir més informació sobre el funcionament de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, feu-nos arribar un correu electrònic a l'adreça info(ELIMINAR)@firatarrega.com, detallant la identificació del sol·licitant (Nom complet + DNI), el motiu de la consulta i un correu electrònic de contacte. Totes les sol·licituds seran resoltes en el termini màxim d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud, tal com expressa l'article 33 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
NIF V-25203530
Av. de Joset Trepat i Galceran, s/n
ES-25300 Tàrrega
Tel. +34 973 310 854
info(ELIMINAR)@firatarrega.com

Google Maps

Darrera actualització: 20/03/2024

Cerca al web

×