FiraTàrrega. Teatre al carrer

Política de transparència

FiraTàrrega, Ens Públic Empresarial Local, té funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d'interès públic en benefici del conjunt de la ciutadania.

En un context democràtic i de dret, ens obliguem a reportar a la ciutadania els processos de FiraTàrrega, d'acord amb el principi de responsabilitat davant la gestió de recursos públics que s'han posat al nostre abast. La transparència i el dret d'accés a la informació pública són eines determinants del control social de l'Administració en benefici d'una major qualitat democràtica.

Per aquesta raó, en aquesta secció trobeu informació específica sobre els òrgans de govern i l'estructura organitzativa de FiraTàrrega, contractes i convenis amb tercers i els pressupostos aprovats pel Consell d'Administració de FiraTàrrega. Amb tot, aquesta secció vol ser també un canal obert a la ciutadania per tal de donar resposta i complementar les informacions que no apareguin aquí.

  • 1. Organigrama i Estatuts

FiraTàrrega és una empresa pública local (Ens Públic Empresarial Local), el Consell d'Administració de la qual està integrat per quatre administracions públiques: Ajuntament de Tàrrega (l'alcalde o alcaldessa del qual n'ostenta la presidència); Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura; Diputació de Lleida - Institut d'Estudis Ilerdencs; i Ministerio de Cultura - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música.

Ja en l'àmbit tècnic, l'equip de FiraTàrrega està format per un total de 9 persones contractades durant tot l'any i organitzades en cinc àrees:

a) Direcció executiva: liderada pel director executiu (responsable últim de l'equip tècnic) i conformada per la cap d'administració, la cap de recursos externs i l'adjunta de la cap d'administració.

b) Àrea artística: liderada pel director artístic i conformada per la tècnica de programació.

c) Àrea de professionals: liderada pel cap de l'àrea de professionals.

d) Àrea de comunicació: liderada pel cap de comunicació.

e) Àrea tècnica: liderada pel cap tècnic.

A mesura que s'acosta l'esdeveniment, l'equip de FiraTàrrega creix exponencialment per donar resposta a les necessitats organitzatives. Així, amb dades de 2014, a més de l'equip estable van incorporar-se entre agost i setembre: 56 persones contractades directament i/o autònoms; 46 voluntaris; 9 estudiants en pràctiques, a més de les 125 persones d'empreses externes que treballen indirectament per FiraTàrrega.

Estatuts de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

  • 2. Pressupost

Pressupost de l'exercici 2020, aprovat el 12/05/2020

Pressupost de l'exercici 2019, aprovat el 05/11/2018

  • 3. Contractes plurianuals. Actualment la Fira té signats contractes plurianuals amb les empreses següents:

- Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A.. Arrendament de cabines de WC portàtils i urinaris (anys 2014, 2015, 2016 i 2017)

- Penny Wise, S.L.. Servei de muntatge, manteniment i desmuntatge de les infraestructures de la Fira així com del servei de personal auxiliar d'organització (anys 2014, 2015, 2016 i 2017)

Un cop finalitzats aquests contractes es procedirà a la corresponent convocatòria de concurs públic.

  • 4. Relació de proveïdors

Contractes menors exercici 2020 (fins al 3r Trim.)

Contractes menors exercici 2019

Contractes menors exercici 2018

• Llistat d'empreses proveïdores de l'exercici 2017

Llistat d'empreses proveïdores de l'exercici 2016

  • 5. Satisfacció

• Enquesta de satisfacció. Públic, professionals i artistes 2019

Enquesta de satisfacció. Públic, professionals i artistes 2018

  • 6. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega és el titular i el responsable del tractament de les dades personals que poden ser recollides en diversos formularis d'aquest web, que seran tractades d'acord amb allò que disposen el Reglament UE 2016/679 de 27/04/2016 de Tractament de Dades Personals (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Finalitat Les dades que faciliti l'usuari s'utilitzaran amb la finalitat específica que es detalla en cada formulari i sempre en relació amb la difusió de les activitats organitzades directament per la Fira de Teatre. Durada Les dades es conservaran mentre s'organitzin aquestes activitats i l'usuari no manifesti el desig de cancel·lar-ne la subscripció. Comunicació No es comunicaran a terceres parts, llevat d'obligació legal. Perfils El titular, previ consentiment de l'usuari, pot aplicar tècniques d'anàlisi de perfils per oferir continguts que siguin del seu interès. Drets L'usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i pot accedir, demanar la portabilitat o la supressió de les dades, així com limitar-ne o bé oposar-se al seu tractament mitjançant una comunicació a info(ELIMINAR)@firatarrega.comDades del titular Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega · NIF V25203530 · Pl. de St. Antoni, 1 · 25300 Tàrrega · info(ELIMINAR)@firatarrega.com Autoritat de control Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

  • 7. Actualització

La informació recollida en aquest apartat serà publicada i actualitzada segons els paràmetres següents:

a) Pressupost: es publicarà el de l'exercici actual, amb actualització en cada comunicació pública

b) Contractes plurianuals: es publicaran els vigents, amb actualització anual

c) Relació de proveïdors: es publicarà la de l'exercici anterior, amb actualització anual

d) Relació d'entitats en conveni: es publicarà la de l'exercici anterior, amb actualització anual

  • 8. Més informació

Si desitgeu obtenir més informació sobre el funcionament de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, feu-nos arribar un correu electrònic a l'adreça info(ELIMINAR)@firatarrega.com, detallant la identificació del sol·licitant (Nom complet + DNI), el motiu de la consulta i un correu electrònic de contacte. Totes les sol·licituds seran resoltes en el termini màxim d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud, tal com expressa l'article 33 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
NIF V-25203530
Pl. de St. Antoni, 1
ES-25300 Tàrrega
Tel. +34 973 310 854
info(ELIMINAR)@firatarrega.com

Google Maps

Darrera actualització: 29 d'octubre de 2020

Cerca al web

×