FiraTàrrega. Teatre al carrer

Base de dades

Per poder acreditar-se, les entitats o persones que no han assistit mai a la Fira com a professionals han d'enviar la següent documentació:

Entitats privades

Les 4 pàgines inicials dels Estatus on hi ha la raó social, descripció entitat i activitats, que certifiquen que és una entitat professional dedicada a la producció i/o programació d'espectacles d'arts escèniques.

Dossier informatiu de l'entitat on es constati que es té programació regular d'arts escèniques professionals.

Les dades per incloure a la fitxa (sobretot nom entitat, nom representant i un email de contacte).

Entitats públiques o que depenen d'una institució de caràcter públic

Certificat del responsable màxim de l'entitat (president, director, regidor, alcalde) que acrediti que la persona que representarà l'entitat forma part de la institució i que la seva activitat està directament vinculada a la programació cultural.

Dossier informatiu i/o programes de ma de la programació recent on es constati que l'entitat té programació regular d'arts escèniques professionals.

Les dades per incloure a la fitxa (sobretot nom entitat, nom representant i un email de contacte).

Professionals independents

Curriculum Vitae amb referències.

Un contracte recent amb alguna entitat o companyia vinculada a les arts escèniques.

Titulació d'escola de teatre o estudi reglat en arts escèniques i similar.

Membres d'associacions

Els membres de les següents associacions amb convenis amb FiraTàrrega només cal indiquin el nom complet i el número de soci: AADPC, ADGAE, APCC, APGCC, CIRCOSTRADA, C.L.A.P., COFAE, KACU MENSI, TTP i XARXA ALCOVER.

Cerca al web

×