FiraTàrrega. Teatre al carrer

Convocatòria nova direcció executiva EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Anunci d'aprovació de Convocatòria i Bases del procés selectiu per a designar una persona que ocuparà el lloc de treball de Director/a executiu/va de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, en règim de personal laboral directiu.


Per Resolució de la Presidenta de l'EPEL Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, de data 22 de juny de 2020, previ acord del Consell d'Administració d'aquest Ens, es va aprovar la Convocatòria i les Bases per la designació, mitjançant el sistema de concurs, d'un lloc de treball de Director/a executiu/va de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, en règim de personal laboral directiu, estant la relació sotmesa al règim de caràcter especial d'alta direcció, així com procedir a la seva publicació d'acord amb l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Termini de presentació de candidatures: 22/07/2020

Per a més informació, podeu escriure a info(ELIMINAR)@firatarrega.com.

Cerca al web

×