FiraTàrrega. Teatre al carrer

Mòdul 1

Ciutat: art, pensament i societat

Mòdul teòric introductori

Un espai de treball on l'alumne es familiaritzarà amb els continguts vertebradors del Postgrau. Una mirada panoràmica a la ciutat i a l'espai públic des del punt de vista antropològic, urbanístic, filosòfic, històric, social i artístic.

Matèries

  • Antropologia urbana (8h). Manuel Delgado

Introducció a l'antropologia urbana, emmarcada en els espais urbans, on es desplega un determinat sistema de vincles socials, caracteritzat per una proliferació d'ordits relacionals compostos d'usos, impostacions, rectificacions i adequacions mútues en un escenari apte per a la igualtat democràtica, i també per als conflictes, les desigualtats, les lluites i les catarsis socials.

  • Arts i comunitat (12h). Eva Marichalar

Partint del contacte amb el territori com a premissa indispensable, en aquesta assignatura s'analitzaran les possibilitats d'aquesta disciplina com a espai pensat per a tots i cada un dels i les habitants d'un territori com a possible espai de relació, transformació i reivindicació social. Ens centrarem, també, en la defensa d'una semàntica en coherència amb una visió de les arts com una de les oportunitats de què disposa una comunitat per narrar.

  • Arts i espai públic (8h). Paco González

L'espai públic -la plaça, el carrer- és la plataforma d'expressions culturals formals i informals de la ciutat. Aquest espai muta amb l'aparició d'Internet i la seva adopció social -l'anomenada web 2.0- permetent que les pràctiques espacials contemporànies estiguin descrites i documentades a l'abast de la majoria. Habitants i ciutadans, artistes i practicants, són al mateix temps productors i consumidors, protagonistes i espectadors. L'objectiu de la matèria és debatre i valorar críticament el canvi de l'espai públic i les seves pràctiques culturals.

  • Ciutat i pensament contemporani (8h). Maria Buhigas

Es descriuen i analitzen les principals característiques del fenomen urbà actual en el món occidental, la societat i les tendències de les polítiques aplicades a l'espai urbà. Es fa especial incidència en la tendència de privatització de l'espai públic i el seu lligam amb els canvis socials i culturals.

Temes a tractar: La ciutat i allò urbà. Cap a la construcció d'un món de ciutats. La societat urbana del segle XXI. De la ciutat de la producció a la ciutat del consum. La història recent de la ciutat occidental. Característiques urbanes de l'espai urbà contemporani a Europa. La ciutat viscuda i la ciutat planificada. Com utilitzem, com pensem i com planifiquem les ciutats? La crisi de l'espai públic en la ciutat contemporània. La societat urbana occidental. Característiques i tendències. Ciutat i cultura. El paper de la cultura en les polítiques urbanes actuals. La ciutat i el commons. Acció i política ciutadana.

  • Organització i disseny de projectes I (4h). Pep Salazar

La realització del projecte final és un exercici obligatori que hauran de realitzar els alumnes del postgrau com a culminació dels seus estudis. Des d'un punt de vista de continguts, s'hauran d'aplicar tots els coneixements adquirits al llarg dels tres mòduls però des d'un punt de vista organitzatiu caldrà també aplicar de manera rigorosa els coneixements adquirits en aquesta assignatura.

Com s'afronta formalment un projecte final de postgrau que a la vegada pot ben bé ser un projecte artístic real ? La gestió estratègica, el disseny i l'organització de continguts i les eines d'anàlisi i planificació són elements cabdals per afrontar un projecte ambiciós, que avui pot ser un treball i demà pot ser un projecte professional. Cal mostrar els continguts d'un projecte de manera lògica i ordenada per tal que siguin ben entesos per als receptors del missatge.

Aquesta assignatura es desenvoluparà al llarg dels tres mòduls amb la voluntat que es pugui afrontar el projecte final de manera continuada al llarg de tot el curs.

Calendari

Del 27 de febrer al 14 de març de 2017.

Informació addicional

Les matèries d'aquest mòdul es corresponen amb el Curs universitari "Ciutat: art, pensament i societat", que no requereix formació universitària. 

Import matrícula Curs universitari

360 EUR. Accés a FORMULARI

Cerca al web

×